سعید زارع

سعید زارع

دیپلم علوم کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم کامپیوتر
توضیحات