بیتا موسوی

بیتا موسوی

کارشناسی روابط عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی آران و بیدگل
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی آران و بیدگل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
توضیحات