مهدی امیدوار

مهدی امیدوار

کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف

۵۱۱ارتباط ۲۲مهارت
فارس | اقلید
سرپرست فروش
شخصی
کارشناسی دانشگاه بیرجند
تحصیلات
دانشگاه بیرجند
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
برندینگ و فروش
مجتمع آموزشی سجاد
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سرپرست فروش
شخصی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
خبرنگار
خبرگزاری دانشجو(snn.ir)
اتمام همکاری به دلیل اتمام کار بخش استانی این نهاد
پروژه‌ها
۱۳۹۶
مشاوره برندینگ
سرپرست فروش در شخصی
۱۳۹۶
مشاوره فروش
سرپرست فروش در شخصی
۱۳۹۵
بهبود فروش
سرپرست فروش در شخصی
۱۳۹۲
نویسندگی مطالب مختلف در نشریات
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۷
تعامل با مدیران دولتی بی انگیزه برای کار با بخش خصوصی
منتشر نشده
۱۳۹۶-۰۷
experience marketing
منتشر نشده
۱۳۹۶-۰۲
روانشناسی رنگ ها، بو ها و صدا ها در فروش
منتشر نشده
۱۳۹۳-۰۷
مقالات و مطالب مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
نشریات دانشگاه و خبرگزاری دانشجو و...
مهارت ها
| ۱۹۷نفر
علی عباس زادهشاهد امینیوحید اکجوانمختار سهولیمحمد حاصلی
| ۱۹۵نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانمحمد برخورداریمختار سهولیمحمد حاصلی
| ۱۹۴نفر
علی عباس زادهشاهد امینیوحید اکجوانعلی رضا حمیدی فائقمختار سهولی
| ۱۹۰نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانداود تقی پورمختار سهولیمحمد حاصلی
| ۱۸۶نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانعلی رضا حمیدی فائقمختار سهولیمحمد حاصلی
علی عباس زادهوحید اکجوانمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادری
| ۱۷۶نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادری
| ۱۷۲نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادری
| ۱۷۱نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۱۶۹نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۱۶۷نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۱۶۴نفر
علی عباس زادهشاهد امینیوحید اکجوانمختار سهولینجمه قادری
| ۱۶۳نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۱۶۱نفر
علی عباس زادهوحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۶۰نفر
وحید اکجواننجمه قادریجعفر احمدیرضا غفاریجعفر پایداری نسب
| ۵۹نفر
وحید اکجواننجمه قادریجعفر احمدیرضا غفاریجعفر پایداری نسب
| ۵۸نفر
وحید اکجواننجمه قادریجعفر احمدیرضا غفاریجعفر پایداری نسب
| ۵۵نفر
وحید اکجواننجمه قادریجعفر احمدیرضا غفاریجعفر پایداری نسب
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
mba
دوره ی مدیریت بازرگانی
توضیحات
شماره تماس برای همکاری، ارسال درخواست ها و هماهنگی
09164852242
telegram: @omidvar_mahdi
مشاوره،تولید محتوا ، برندینگ، فروش ، عیب یابی سیستم فروش و تولید متون تبلیغاتی، مدیریت فروش و ....