مهدی امیدوار

مهدی امیدوار

کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف

۵۱۳ارتباط ۲۲مهارت
فارس | اقلید
سرپرست فروش
شخصی
کارشناسی دانشگاه بیرجند
تحصیلات
دانشگاه بیرجند
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
برندینگ و فروش
مجتمع آموزشی سجاد
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
سرپرست فروش
شخصی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
خبرنگار
خبرگزاری دانشجو(snn.ir)
اتمام همکاری به دلیل اتمام کار بخش استانی این نهاد
پروژه‌ها
۱۳۹۶
مشاوره برندینگ
سرپرست فروش در شخصی
۱۳۹۶
مشاوره فروش
سرپرست فروش در شخصی
۱۳۹۵
بهبود فروش
سرپرست فروش در شخصی
۱۳۹۲
نویسندگی مطالب مختلف در نشریات
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۷
تعامل با مدیران دولتی بی انگیزه برای کار با بخش خصوصی
منتشر نشده
۱۳۹۶-۰۷
experience marketing
منتشر نشده
۱۳۹۶-۰۲
روانشناسی رنگ ها، بو ها و صدا ها در فروش
منتشر نشده
۱۳۹۳-۰۷
مقالات و مطالب مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
نشریات دانشگاه و خبرگزاری دانشجو و...
مهارت ها
| ۱۹۶نفر
شاهد امینیوحید اکجوانمختار سهولیمحمد حاصلیاحمد نیک گفتار
| ۱۹۴نفر
وحید اکجوانمحمد برخورداریمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادری
| ۱۹۲نفر
شاهد امینیوحید اکجوانعلی رضا حمیدی فائقمختار سهولیمحمد حاصلی
| ۱۸۷نفر
وحید اکجوانداود تقی پورمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادری
| ۱۸۵نفر
وحید اکجوانعلی رضا حمیدی فائقمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادری
وحید اکجوانمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۱۷۵نفر
وحید اکجوانمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۱۷۱نفر
وحید اکجوانمختار سهولیمحمد حاصلینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۱۶۹نفر
وحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیانوشآ فرین آقابکی
| ۱۶۸نفر
وحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیانوشآ فرین آقابکی
| ۱۶۶نفر
وحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیانوشآ فرین آقابکی
| ۱۶۳نفر
شاهد امینیوحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیا
| ۱۶۲نفر
وحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیانوشآ فرین آقابکی
| ۱۶۰نفر
وحید اکجوانمختار سهولینجمه قادریاکبر بهرام نیانوشآ فرین آقابکی
| ۶۰نفر
وحید اکجواننجمه قادریجعفر احمدیرضا غفاریجعفر پایداری نسب
| ۵۹نفر
وحید اکجواننجمه قادریجعفر احمدیرضا غفاریجعفر پایداری نسب
| ۵۸نفر
وحید اکجواننجمه قادریجعفر احمدیرضا غفاریجعفر پایداری نسب
| ۵۵نفر
وحید اکجواننجمه قادریجعفر احمدیرضا غفاریجعفر پایداری نسب
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
mba
دوره ی مدیریت بازرگانی
توضیحات
شماره تماس برای همکاری، ارسال درخواست ها و هماهنگی
09164852242
telegram: @omidvar_mahdi
مشاوره،تولید محتوا ، برندینگ، فروش ، عیب یابی سیستم فروش و تولید متون تبلیغاتی، مدیریت فروش و ....