حمید رضا پیرکرشک

حمید رضا پیرکرشک

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | قاین
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات