مریم انصاری

مریم انصاری

کارشناسی ارشد فیزیک

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد میاندوآب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد میاندوآب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد فیزیک
توضیحات