مارال پهلوان

مارال پهلوان

کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست

۳۹ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
HSE Advisor
نفت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
HSE Advisor
نفت
۱۳۹۶ اکنون
مشاور HSE
پردازش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارشناس فضای سبز
شهرداری تهران
مهارت ها
| ۲۰نفر
امیر شجاعی مقدمhossein momenمهدی کریم زادهمحمد نامدارآلفرد ورازگاهی
| ۱۹نفر
امیر شجاعی مقدممهدی کریم زادهمحمد نامدارآلفرد ورازگاهیرضا خشنود
| ۱۸نفر
امیر شجاعی مقدمروح الله رضاییمهدی کریم زادهمحمد نامدارآلفرد ورازگاهی
| ۱۶نفر
امیر شجاعی مقدممهدی کریم زادهمحمد نامدارآلفرد ورازگاهیرضا خشنود
| ۱۵نفر
امیر شجاعی مقدمhossein momenمهدی کریم زادهمحمد نامداررضا خشنود
| ۱۴نفر
امیر شجاعی مقدممهدی کریم زادهمحمد نامداررضا خشنود
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
مشاور HSE در پردازش
توضیحات