مارال پهلوان

مارال پهلوان

کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست

۳۷ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
HSE Advisor
نفت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آلودگی محیط زیست
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
HSE Advisor
نفت
۱۳۹۶ اکنون
مشاور HSE
پردازش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کارشناس فضای سبز
شهرداری تهران
مهارت ها
| ۲۲نفر
علی مداوامحمد حسن پورامیر شجاعی مقدمhossein momenمهدی کریم زاده
| ۲۱نفر
علی مداوامحمد حسن پورامیر شجاعی مقدممهدی کریم زادهمحمد نامدار
| ۱۹نفر
محمد حسن پورامیر شجاعی مقدمروح الله رضاییمهدی کریم زادهمحمد نامدار
| ۱۸نفر
علی مداوامحمد حسن پورامیر شجاعی مقدممهدی کریم زادهمحمد نامدار
| ۱۷نفر
علی مداوامحمد حسن پورامیر شجاعی مقدمhossein momenمهدی کریم زاده
| ۱۶نفر
علی مداوامحمد حسن پورامیر شجاعی مقدممهدی کریم زادهمحمد نامدار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
مشاور HSE در پردازش
توضیحات