یلدا رها

یلدا رها

کارشناسی حسابرسی

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
حسابدار
حمل ونقل
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
حسابدار
حمل ونقل
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات