فخرالله ردایی

فخرالله ردایی

ذوب ریز در شرکت صنعتی شوفاژکار

۰ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
ذوب ریز
شوفاژکار
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم کامپیوتر
۱۵واحد کسری برای اخذ دیپلم
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
ذوب ریز
شوفاژکار
به علت انتقال شرکت به شهر تاکستان ادامه همکاری با شرکت مقدور نیست
توضیحات
از سال ۸۶درشرکت شوفاژکارمشغول به کار شدم به علت انتقال شرکت به شهر تاکستان ادامه همکاری با شرکت برای بنده مقدور نیست