سجاد غریبی

سجاد غریبی

کاردانی منابع طبیعی آبخیزداری کشاورزی

۸ارتباط ۴مهارت
تهران | شهریار
حراست و بازرسی
هلدینگ آذین خودرو
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی شهید زمانپور
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی شهید زمانپور
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی کشاورزی مرتع و آبخیزداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حراست و بازرسی
هلدینگ آذین خودرو
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حراست و بازرسی
صنایع غذایی بیژن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
حراست و بازرسی
شرکت نگین
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
مسئول خرید بیمارستان بقیه الله
جهان پویا
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آتش نشانی
حراست و نگهبانی پیشرفته
حراست و بازرسی در هلدینگ آذین خودرو
آبخیزداری
۱۵۰۰ ساعت دوره عملی آبخیزداری
توضیحات