سهیل سهیلی راد

سهیل سهیلی راد

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات