سارا اردستانی

سارا اردستانی

کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی
توضیحات