مهدی خان زاده

مهدی خان زاده

کارشناسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نژند
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نژند
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
توضیحات