حمیدرضا رنجبر

حمیدرضا رنجبر

کاردانی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | ممقان
کاردانی سازمان مدیریت صنعتی خراسان شمالی
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی خراسان شمالی
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی عمران
توضیحات