مصطفی رئیسی

مصطفی رئیسی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز طبس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز طبس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات