مهرنوش السادات میرکاظمی ها

مهرنوش السادات میرکاظمی ها

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۱ارتباط ۹مهارت
قزوین | قزوین
کارشناس مالی
افتاب سمیر گستر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس مالی
افتاب سمیر گستر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست مالی
شاهکار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناس مالی و انبار
مشاوره و فنی مهندسی برنا اوند سازه
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات