فرشاد شالفروش

فرشاد شالفروش

کارشناسی مدیریت جهانگردی

۱ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مدیریت جهانگردی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات