امین مرادی معین

امین مرادی معین

۰ارتباط ۴مهارت
همدان | همدان
مدیر کنترل کیفیت
شرکت ذوب ریزان همدان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدیر کنترل کیفیت
شرکت ذوب ریزان همدان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
سرپرست پایپینگ
فاز 14 پارس جنوبی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات