عیسی طاهری

عیسی طاهری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۱ارتباط ۰مهارت
هرمزگان | سیریک
کارشناسی مجتمع آموزش عالی سراوان
تحصیلات
مجتمع آموزش عالی سراوان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات