علیرضا اصغرآبادی پور

علیرضا اصغرآبادی پور

کارشناسی ارشد مهندسی معدن سنگ

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی معدن سنگ
توضیحات