فرشته بلشک

فرشته بلشک

کارشناسی علوم اجتماعی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز رودسر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رودسر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی علوم اجتماعی
توضیحات