عماد نوشادی

عماد نوشادی

کارشناسی برق قدرت

۰ارتباط ۰مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
توضیحات