سالار امیری

سالار امیری

کارشناسی ارشد برق قدرت

۱۶۱ارتباط ۲۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | لردگان
معاون شیفت بهره برداری سد و نیروگاه کارون4
سد و نیروگاه کارون4
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق کنترل
مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
معاون شیفت بهره برداری سد و نیروگاه کارون4
سد و نیروگاه کارون4
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سرپرست تست و راه اندازی و بهره برداری
پست فشار قوی 230KV نیروگاه داریان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
معاون شیفت بهره برداری
سد و نیروگاه کارون 4
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مهندس برق و کنترل
سد و نیروگاه کارون4
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
بهره بردار نیروگاه و پست GIS 400 KV
شرکت پیش گامان فن اندیش سد و نیروگاه کارون 4
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
استاد کار برق و ابزاردقیق
شرکت پترو پارس پتروشیمی کاویان عسلویه
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
استاد کار برق و تاسیسات
شرکت بلند پایه اصفهان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
برقکار صنعتی
شرکت سراساز پایدار فاز 9-10 عسلویه
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
برقکار صنعتی
شرکت توسعه سیلو ها فاز 9-10 عسلویه
۱۳۸۳ - ۱۳۸۴
برقکار صنعتی
شرکت پترو پارس عسلویه فاز 6-7-8 عسلویه
۱۳۸۳ - ۱۳۸۳
برقکار صنعتی
شرکت پرلیت عسلویه پتروشیمی پارس عسلویه
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات