علیرضا آراسته

علیرضا آراسته

کارشناسی مهندسی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
مهارت ها
توضیحات