علی احمدی

علی احمدی

کاردانی مهندسی برق صنعتی

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی برق صنعتی
توضیحات