مصطفی شعبانی

مصطفی شعبانی

کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری

۱ارتباط ۱۳مهارت
لرستان | الشتر
کاردانی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
تحصیلات
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
مهارت ها
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۱نفر
علیرضا شهریاری
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات