مرضیه خسروی

مرضیه خسروی

کارشناسی ارشد کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۱۳ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات