اشکان پورجباری پاچه کناری

اشکان پورجباری پاچه کناری

کارشناسی صنایع شیمیایی

۰ارتباط ۲مهارت
گیلان | رشت
ناظر پروژه
انبوه سازان ذرین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فومن و شفت
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی صنایع شیمیایی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
ناظر پروژه
انبوه سازان ذرین
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات