یحیی میربلوچزهی

یحیی میربلوچزهی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات