منصوره مزیدی شرف آبادی

منصوره مزیدی شرف آبادی

کارشناسی ارشد ژنتیک

۵ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد ژنتیک
توضیحات