رویا اریک

رویا اریک

کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

۵۱ارتباط ۵مهارت
خراسان شمالی | اسفراین
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
مجتمع آموزش عالی اسفراین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی عمران
فارغ التحصیل
مهارت ها
| ۲۲نفر
محمد حسن پورسجاد فرجزادهمحسن محمدیانشاهین رئیس زادهمحمدرضا بازخانه
| ۲۲نفر
محمد حسن پورسجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهمحمدرضا بازخانهنصیر رضایی نژاد
| ۲۲نفر
محمد حسن پورسجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهمحمدرضا بازخانهنصیر رضایی نژاد
| ۲۱نفر
محمد حسن پورسجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهمحمدرضا بازخانهنصیر رضایی نژاد
| ۲۰نفر
سجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهمحمدرضا بازخانهنصیر رضایی نژادموسی فروغی مقدم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات