رویا اریک

رویا اریک

کارشناسی مهندسی عمران

۳۷ارتباط ۵مهارت
خراسان شمالی | اسفراین
کارشناسی مجتمع آموزش عالی اسفراین
تحصیلات
مجتمع آموزش عالی اسفراین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی عمران
فارغ التحصیل
مهارت ها
| ۱۶نفر
سجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهنصیر رضایی نژادموسی فروغی مقدمسید جابر موسوی
| ۱۶نفر
سجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهنصیر رضایی نژادموسی فروغی مقدممهدی کریم زاده
| ۱۶نفر
سجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهنصیر رضایی نژادموسی فروغی مقدمسید جابر موسوی
| ۱۵نفر
سجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهنصیر رضایی نژادموسی فروغی مقدمسید جابر موسوی
| ۱۵نفر
سجاد فرجزادهشاهین رئیس زادهنصیر رضایی نژادموسی فروغی مقدممهدی کریم زاده
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات