مجتبی افسری زینتی

مجتبی افسری زینتی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مینودشت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات