محمد جعفر دهداری

محمد جعفر دهداری

کارشناسی مهندسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | کازرون
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شیمی
توضیحات