مونا وحدتی جو

مونا وحدتی جو

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارمند بخش گذرنامه و ...
دفتر پلیس +10
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی معماری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارمند بخش گذرنامه و ...
دفتر پلیس +10
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
طراحی داخلی و ...
شرکت صنعتی ساختمانی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
روحیًه تیمی و ارتباط خوب با مشتری بدلیل سابقه کاری در دفتر پلیس + 10و شرکت معماری