رضا احمدی

رضا احمدی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | چادگان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات