شیوا محمدی

شیوا محمدی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

۱ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات