مریم آقاکوچکی

مریم آقاکوچکی

کارشناسی حسابداری

۲ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تیران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی تیران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
توضیحات