محمود دستجردی

محمود دستجردی

کارگر در برقکاری و نورپردازی .تراشواری

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارگر
برقکاری و نورپردازی .تراشکار
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۹۷
کارگر
برقکاری و نورپردازی .تراشکار
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات