امید حساس

امید حساس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
روانشناس
دانشگاه اقبال لاهوری
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
روانشناس
دانشگاه اقبال لاهوری
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات