شادی گل محمدی

شادی گل محمدی

کارشناسی حسابداری

۵ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
حسابداری کارآموز
دقیق تراز توس
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فردوس
۱۳۹۵ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابداری کارآموز
دقیق تراز توس
تجربه کاربانرم افزار -اظهارنامه مالیاتی -گزارشات فصلی-
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات