زهرا آقامحمدی

زهرا آقامحمدی

۰ارتباط ۰مهارت
همدان | همدان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات