مجید نوری نسب

مجید نوری نسب

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
توضیحات