حمید رحیمی

حمید رحیمی

دکترا آب و هوا شناسی جغرافیا

۰ارتباط ۲۳مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
دکترا دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
دکترا آب و هوا شناسی جغرافیا
مدارک و گواهی‌نامه ها
Msrt
دانشگاه تهران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات