فرزاد خودآفری

فرزاد خودآفری

سرپرست تعمیر و نگهداری وسایل حفاری چاهای نفت

۵ارتباط ۲مهارت
هرمزگان | جزیره کیش
سرپرست تعمیر نگهداری
شلمبرژه
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
۱۳۷۷ - ۱۳۸۱
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۹۴
سرپرست تعمیر نگهداری
شلمبرژه
مهارت ها
| ۴نفر
سیده کریمه موسوی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات