لعیا داودی

لعیا داودی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
اپراتور کامپیوتر
مرکزمعاینه فنی خودرو
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اثیرالدین ابهری
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اثیرالدین ابهری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
اپراتور کامپیوتر
مرکزمعاینه فنی خودرو
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات