امیر اثناعشری

امیر اثناعشری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات