محمد صالحی

محمد صالحی

دیپلم مهندسی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | پاکدشت
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی مکانیک خودرو
توضیحات