روزیتا سپهرنیا

روزیتا سپهرنیا

دکترا مدیریت فرهنگی و هنری

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
دکترا مدیریت فرهنگی و هنری
توضیحات