صادق زراعتی

صادق زراعتی

حسابدار

۱ارتباط ۹مهارت
البرز | کرج
حسابدار
کوروش پروتئین البرز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار
کوروش پروتئین البرز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد
سرام پخش البرز
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کمک حسابدار(کارآموز)
انجمن حسابداران غرب کشور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دارای روحیه مثبت و توانایی کار گروهی و مسئولیت پذیر در محیط کار