صادق زراعتی

صادق زراعتی

سرپرست مالی

۱ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
مدیر مالی
واکسن فناور پارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدیر مالی
واکسن فناور پارس
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
حسابدار ارشد
ورق کارتن کوثر
بصورت پروژه ای
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
حسابدار فروش
کوروش پروتئین البرز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
حسابدار ارشد
سرام پخش البرز
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
کمک حسابدار(کارآموز)
انجمن حسابداران غرب کشور
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دارای روحیه مثبت و توانایی کار گروهی و مسئولیت پذیر در محیط کار