نوید صادقیه

نوید صادقیه

توسعه دهنده سیستم های تحت وب

۲ارتباط ۲۷مهارت
خراسان رضوی | مشهد
PHP توسعه دهنده وب
ژرف پویان توس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
PHP توسعه دهنده وب
ژرف پویان توس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
PHP توسعه دهنده وب
سازه های اطلاعاتی راژمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
مدیر واحد توسعه وب
شبکه اینترنت آفتاب
مهارت ها
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات