مهدی حیدری

مهدی حیدری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
دستیار حسابدار
پایا تراز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دستیار حسابدار
پایا تراز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات